Kronika KTPN

ROK 2018

22 maja – w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w auli Domu Pielgrzyma miała miejsce prezentacja reprintu książki „Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego…” z 1780 r. Licznie zebranych gości w tym wielu członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powitał ks. prałat Jacek Plota. Prelegentkom wykładu o książce była dr Bogumiła Celer (członek Zarządu KTPN), która przedstawiła temat „Edycja dzieła X. Stanisława Kłossowskiego i jej losy
z perspektywy bibliologicznej”. Kolejna wystąpiła dr Ewa Andrzejewska, mówiąc o kaliskiej księdze cudów i łask jako źródle do badań historycznych.

Fot. http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Aktualnosci/979.html

15 maja – w siedzibie Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyła się prelekcja Marii Doktór pt. "Nekropolia jako materialne źródło do badań genealogicznych na przykładzie cmentarza parafialnego w Dębem (gmina Żelazków)".  W spotkaniu uczestniczył prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak.

Fot. http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/403

11-12 maja – na Głównym Rynku w Kaliszu, podczas Festiwalu Sztuki i Nauki, wzięło udział Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przedstawiając swoją ofertę wydawniczą.

Fot. http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/trwa-festiwal-sztuki-i-nauki-oraz-zlot-food-truckow

11 maja – w kaliskich obchodach Dnia Bibliotekarza, które zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, zaproszeni zostali jako honorowi goście - prezes i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy pomniku Adama Asnyka i przy pomniku książki, po czym dokonano otwarcia pierwszej w Kaliszu plenerowej biblioteczki uwolnionych książek.

Fot. http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/w-kaliszu-powstala-pierwsza-plenerowa-biblioteczka-zdjecia,1541,20,zdjecie.html?popup=1

11 maja – opuściła drukarnię książka Marcina Mikołajczyka „Grecka wspólnota w Kaliszu”. Autor od lat koncentruje swoje zainteresowania badawcze na historii Kalisza i regionu, zajmując się tematyką mniejszości narodowych i religijnych, w szczególności zaś losów przybyszów z Grecji. W swej publikacji omówił rolę wychodźstwa greckiego na przestrzeni wieków w Polsce, Wielkopolsce i w Kaliszu w różnych aspektach działalności imigrantów i współżycia z mieszkańcami naszego kraju. Praca ta powstała dzięki materiałom źródłowym z archiwów, czasopism i literatury przedmiotu.
Marcin Mikołajczyk jest kierownikiem działu magazynów i konserwacji zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, absolwentem UAM (kierunek historia i ochrona dóbr kultury) oraz podyplomowych studiów pedagogicznych i bibliotekoznawstwa. Jest również wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Kalisza, członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kaliszu i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

10 maja – w Domu Katolickim w Ostrowie Wlkp. odbyła się promocja książki „Wspomnienia z kulturkampfu” ostrowskiego proboszcza i budowniczego fary ks. Walentego Śmigielskiego oraz wykład prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na spotkanie udała się dość liczna delegacja kaliskiego stowarzyszenia.

Fot. Ewa Obała

10 maja – w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu została zorganizowana promocja siedemnastego tomu „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, zatytułowanego „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)”. Publikacja ta jest dwieście siódmym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwem Przyjaciół Nauk i ukazała się pod redakcją dr Iwony Barańskiej, z inicjatywy Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej kaliskiego towarzystwa naukowego.
Tom przynosi kilkanaście tekstów, głównie poświęconych problematyce historii sztuki i architektury w regionalnym kontekście tych zagadnień.
Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN oraz redaktor wydanego tomu dr Iwona Barańska, dziękując autorom i osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a także prezentując poszczególne artykuły; o ich treści mówili także ich twórcy.
Na promocję przybyli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak również goście, w tym m.in. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

10 kwietnia – na kaliski rynek wydawniczy trafił kolejny tom czasopisma naukowego, a mianowicie „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 17, pt. „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Publikacja ta jest kontynuacją zeszytów nr 12 i obejmuje takie kaliskie tematy, jak: problematyka ochrony zabytków, dzieje greckich cerkwi w Kaliszu, historia hotelarstwa do 1945 r., odkrycie poliptyku, spojrzenie na witraże w katedrze, plany regulacyjne miast,
a także badania nad twórczością i sztuką: H. Wieniawskiego, M. V. Verevkiny, T. Kulisiewicza, A. Niekrasza oraz wiadomości
o wystawie kościelnej z 1931 r. i rękopisach A. Chodyńskiego odnalezionych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
Problematyką zawartą w tomie siedemnastym „Zeszytów KTPN” zajęli się w większości działacze Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, którym przewodniczy redaktor tego tomu, dr Iwona Barańska. Pozostałe artykuły to recenzje, sprawozdania, sprawy towarzystwa i noty pośmiertne. Autorami „Zeszytów KTPN” nr 17 są: E. Andrysiak, I. Barańska, M. Błachowicz, J. Bruś, B. Celer, J. Delura, J. Durka, M. Górzyński, M. Goźniczak, M. Kaliszuk, H. Karolewska, M. Mikołajczyk, E. Obała, D. Płócienniczak, I. Rącka, K. Rottermund, M. Sobczak-Waliś oraz A. Tabaka.     
 

W marcu – ukazał się piąty tom „Studiów Kaliskich”, czasopisma wydawanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Tom ten, stanowiący kontynuację prac Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni poświęconych problematyce zarządzania, został przygotowany pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka i obfituje w tematy wielowątkowe, dotyczące gospodarki, rozwoju regionalnego, kierowania procesami miejskimi, rewitalizacji, rynku nieruchomości, logistyki, ochrony obiektów wojskowych itp. Autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni badający problematykę zarządzania, bezpieczeństwa oraz obronności państwa.

17 marca – w Tarasach Zimowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas spotkania prezes prof. Krzysztof Walczak podsumował kolejny rok działalności stowarzyszenia i przedstawił plany na przyszłość. W dalszym toku spotkania wysłuchano sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzono wszystko poprzez głosowanie.
Obradom towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa Ewy Obały, uczestnicy mogli zapoznać się także z najnowszymi wydawnictwami Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. Ewa Obała

14 marca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się posiedzenie Zarządu.

2 marca – w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza miała miejsce promocja kolejnej książki wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, której autorką jest dr Joanna Bruś. Twórczyni tej publikacji opisała losy i dzieło, jakie po sobie pozostawił kaliski architekt. Zbierając na temat tej postaci materiały, sięgając po rozliczne projekty i plany budynków oraz dokumentując aktualny ich stan, autorka wykonała ogromną pracę, której podsumowaniem była obrona pracy doktorskiej i wydana teraz książka.
Dr Joanna Bruś, historyk sztuki specjalizująca się w zagadnieniach architektury oraz propagująca w regionie idee ochrony zabytków, jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezesem Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Fot. Ewa Obała

19 lutego – wyszła z druku oczekiwana książka o zasłużonym dla Kalisza architekcie pt.  „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, napisana przez dr Joannę Bruś. Jest to monografia opisująca proces odbudowy miasta po pierwszej wojnie światowej, do której przyczynił się w dużej mierze bohater publikacji. Świetnie wykształcony, w latach 1919-1939 pełnił funkcję architekta powiatowego oraz zasiadał w komisji zatwierdzającej plany odbudowy Kalisza. Po drugiej wojnie światowej pozostał w Kaliszu i zmarł tu 1977.
Autorka przybliżyła losy tej niezwykłej postaci, a także pokazała efekt wieloletnich badań związanych z projektami architektonicznymi Alberta Nestrypke oraz ich realizacjami. Książka zawiera wiele zdjęć rodzinnych architekta, a także projekty
i gotowe budynki będące jego dziełem.

28 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się spotkanie z cyklu FOTOPLASTIKON, w którym wystąpił Makary Górzyński (członek KTPN) z wykładem pt. „Ogród cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX- XX wieku okiem historyka”.

http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-ogrod-cywilizacji-park…/

19 stycznia – w kalskim ratuszu władze miasta zorganizowały spotkanie podsumowujące działania, które złożyły się w obchody Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego. Członkowie Komitetu Obchodów, w których skład wchodził prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, otrzymali podziękowania za zaangażowanie i wkład w popularyzację wiedzy o życiu
i dokonaniach kaliskiego podróżnika.

http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/rok-ze-stefanem-szolcem-rogozinskim-podsumowany

18 stycznia – w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu odbyło się spotkanie naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, na którym prof. Krzysztof Walczak wygłosił referat pt. „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego biblioteka – w 30-lecie działalności”, a przemówieniu towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa mgr Ewy Obały. Wśród wybitnych członków stowarzyszenia, m.in. takich jak: prof. Krzysztof Migoń, prof. Anna Żbikowska-Migoń, czy prof. Małgorzata Korczyńska-Derkacz w spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z Kalisza i jednocześnie członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Reprezentantką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu była mgr Ewa Obała, a PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu dr Bogumiła Celer i mgr Marcin Mikołajczyk, którzy zgłosili chęć wstąpienia do tego księgoznawczego towarzystwa naukowego o zasięgu ogólnokrajowym.

Fot. Ewa Obała

Styczeń – ukazał się trzeci już zeszyt cyklu książek zatytułowanych „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”, autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Publikacja przynosi kolejne 25 opowieści przybliżających epizody z życia poszczególnych nauczycieli, uczniów oraz dzieje działalności placówek oświatowych. Razem w wydanych do tej pory trzech zeszytach znajdujemy siedemdziesiąt pięć podobnych opowieści, które wydarzyły się XX w. i tworzą swoistą historię poszczególnych szkół i organizacji oświatowych, działających na terenie Wielkopolski Wschodniej.

12 stycznia – w murach kaliskiego ratusza miało miejsce spotkanie noworoczne, na którym pojawili się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kaliscy radni, duchowni, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych. Wśród zebranych nie zabrakło prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztofa Walczaka, wiceprezes prof. Ewy Andrysiak oraz wielu znaczących postaci będących członkami tego stowarzyszenia.

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/spotkanie-noworoczne-w-kaliskim-ratuszu-foto,4373891,artgal,t,id,tm.html

Ostatnie wydrukowane w 2017 r. wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk to „Sterowanie uczącym się mózgiem” pod red. Kornelii Rybickiej i Stanisława Plebańskiego. Publikacja jest pokłosiem eksperymentu pedagogicznego, przeprowadzonego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w roku szkolnym 2015/2016 pod opieką pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to praca autorstwa wielu osób, a dotyczy wykorzystania teorii Carola Dwecka dotyczącej „Sukcesu szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój”. Książka otrzymała pochlebną recenzję prof. dr. hab. Bolesława Niemierki.

ARCHIWUM