Kronika KTPN

ROK 2020

23 grudnia – ukazały się dwa tomy książki zatytułowanej „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu”. Tom 7 „Etyka w zarządzaniu” opracowali i redakcję naukową wykonali: Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo i Aneta Pisarska, natomiast w tomie 8 pt. „Etyczność w dowodzeniu” opracowaniem i redakcją naukową zajęli się Witold Kieżun, Jarosław Wołejszo i Katarzyna Mikurenda. Wydawnictwo wyszło we współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

17 grudnia – zmarł Tadeusz Krokos, wieloletni członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i były prezes kaliskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego szczególną zasługą, prócz działań na niwie oświatowej i artystycznej, była kontynuacja edycji „Rocznika Kaliskiego”, wydawnictwa przez wiele lat prowadzonego przez PTH i stanowiącego ważne źródło wiedzy o Kaliszu i ziemi kaliskiej. Będziemy dobrze wspominać żywą współpracę, z inicjatywy Tadeusza Krokosa, pomiędzy PTH, a Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, czego dowodem były liczne wspólne sesje i konferencje popularnonaukowe oraz pozostałe po nich publikacje. Kalisz stracił ważną postać, przez lata ożywiającą życie kulturalne, naukowe i artystyczne miasta.

Fot. Strona PTH Oddział w Kaliszu (domena publiczna) -
https://www.facebook.com/.../a.1466905568.../222700805898791

11 grudnia – wyszła z druku książka pt. „Ośrodki decyzyjne w organizacjach zhierarchizowanych” dr. inż. Sławomira Wronki, poświęcona problematyce struktur organizacyjnych dowództw, stanowisk dowodzenia jako ośrodków decyzyjnych oraz ochrony i obrony tych sztabów. Jest to 245. wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kolejna edycja, ukazująca się we współpracy z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

11 grudnia – ukazała się książka pt. „Bezpieczeństwo inwestycyjne na rynku kapitałowym jako determinanta kondycji gospodarczo-obronnej kraju” autorstwa dr Zuzanny Przyłuskiej. Publikacja poświęcona jest rozważaniom nad bezpieczeństwem funkcjonowania systemu finansowego. Wydawnictwo wyszło we współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Akademii Kaliskiej im. Prezydenta  Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

10 grudnia – odbyło się kolejne spotkanie online Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską.

7 listopada – zmarł Stanisław Rusak, dr nauk humanistycznych w zakresie historii, były  pracownik oświaty w tym Kuratorium Oświaty w Kaliszu oraz członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1990) i przez wiele lat członkiem Zarządu KTPN. Pozostanie w naszej serdecznej pamięci.

Fot. Zbiory KTPN

4 listopada – wyszła z druku książka pt. „Wojna. Siły Zbrojne. Państwo. Rozważania polemologiczne”, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Polaka. Publikacja poświęcona jest strategiom sztuki wojennej, zagrożeniom i obronności państwa, czyli nauce o wojnie
i konfliktach zbrojnych. Edycja ta wydana została w ramach współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Listopad – dr Mariusz Kulik (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), uzyskał stopień doktora habilitowanego, przewód habilitacyjny prócz dorobku naukowego, oparty został na monografii pt. „Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856”, wydanej przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

28 października – ogłoszono wyniki Inauguracji Roku Kulturalnego 2020/2021, ponieważ z powodu pandemii nie odbyły się uroczystości. Prezydent Miasta Kalisza, we współpracy z Kapitułą przyznał nagrody m.in. naszym członkom Kaliskiego Towarzystw Przyjaciół Nauk: dr. Makaremu Górzyńskiemu za działalność literacką, mgr Annie Tabace za popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz mgr Monice Sobczak-Waliś, którą wyróżniono w dziedzinie bibliotekarstwa.

https://www.kalisz.pl/storage/file/core_files/2020/10/23/e02dd16a49c05d98aaedbeac69a21bb7/Inauguracja-roku-kulturalnego_2020.pdf?fbclid=IwAR3yKECCn8-m9i2nHwsUlfxBaOYvlYAIV1S9RRwMtSGIq7tuSXSZG6_dVK0

17 października – odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego, na które przybył zaproszony przez TNP prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. Złożył on w imieniu zaprzyjaźnionego kaliskiego stowarzyszenia życzenia i gratulacje na ręce prezesa prof. Zbigniewa Kruszyńskiego. Inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce w L.O. im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, gdzie w 1820 roku, wtedy w Szkole Wojewódzkiej, rektor Kajetan Morykoni założył TNP. Punktem programu było także otwarcie ekspozycji  pt. „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”, czyli możliwość obejrzenia skarbów z papieru, pergaminu i skóry w postaci cennych woluminów od IX do końca XVIII wieku ze zbiorów Towarzystwa w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Fot. https://tp.com.pl/artykul/skarby-z-papieru-pergaminu/1091831?fbclid=IwAR16HhOfYGlsE_rjL8QQ0tj4iaiMPlS6xTXksFNDrDZw6hciklrWJRqK5Cs

7 października – odbyło się posiedzenie Zarządu KTPN, na którym ukonstytuowano władze towarzystwa i w skład jej wchodzą:
Prezes prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak ; Wiceprezesi: prof. nadz. dr hab. Ewa Andrysiak, prof. dr Jan Frąszczak, dr Elżbieta Steczek Czerniawska ; Sekretarz Generalny: dr Iwona Barańska ; Skarbnik: dr Bogumiła Celer ; Członkowie Zarządu: dr Makary Górzyński, dr Krzysztof Jędrzejak, mgr Kazimierz Matusiak, dr Anna Matuszewska, mgr Ewa Obała, dr Izabela Rącka, dr Agnieszka Szczepaniak, mgr Kazimierz Wojciechowski, mgr Leszek Ziąbka. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący dr Sławomir Przygodzki ; Członkowie Komisji Rewizyjnej: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak, mgr Marcin Mikołajczyk, zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej: mgr Jerzy Gnerowicz, dr Wiesław Jaszczur. Skład Sądu Koleżeńskiego: Przewodnicząca dr Maria Kaczmarkiewicz ; Członkowie Sądu Koleżeńskiego: dr Paweł Kamiński, mgr Anna Tabaka ; zastępcy Członków Sądu Koleżeńskiego: prof. nadzw. dr hab. Michał Jarnecki, mgr Małgorzata Kołodziej.

 

22 września – odbyło się spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, które w związku z sytuacją epidemiczną miało formę online na platformie MS Teams. Tematem wiodącym były prace nad „Słownikiem architektów, budowniczych i planistów Kalisza”. Koordynowanie prac nad tym projektem powierzono dr. Makaremu Górzyńskiemu.

Fot. Strona: https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia/s%C5%82ownik-architekt%C3%B3w-kalisza?fbclid=IwAR3vuv2KsEygFx6rEWCXTv2_JJIFn2gFc7M9YszvKOOhv7sK92OERkB0qeM

19 września – w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu miało miejsce XXXII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zgromadzeni członkowie dokonali oceny działalności stowarzyszenia, a także dokonali wyboru władz na kadencję 2020-2024. Prezesem po raz kolejny został prof. dr hab. Krzysztof Walczak (prof. Akademii Kaliskiej i członek Rady Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk).

Fot. E. Obała

5 września – odbyło się Święto Ulicy Niecałej, trochę skromniejsze w tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale bardzo udane. Wśród muzyki i wielu wystawców nie zabrakło Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które przedstawiło swoją ofertę wydawniczą na tzw. Kiermaszu Książki Kaliskiej.

Fot. https://kalisz.naszemiasto.pl/swieto-ulicy-niecalej-w-kaliszu-tak-bylo-po-raz-osmy/

2 sierpnia - odbyła się "Niedziela u Niechciców", organizatorem było Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, a wydarzenie miało miejsce w dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. W programie m.in. były występy, muzyka, warsztaty oraz stoiska z rękodziełem, smakołykami i książkami. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk skorzystało z zaproszenia i przedstawiło swoją ofertę wydawniczą,
w tym wiele nowości.

Sierpień - prof. Bogumiła Staniów (pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i prodziekan ds. nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2016 członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) otrzymała tytuł profesora tytularnego – nadawany przez prezydenta RP.

Fot. Ze zbiorów prywatnych prof. Bogumiły Staniów

29 lipca – wydana została książka „Edukacja w bezpieczeństwie i obronności” pod redakcją dr. hab. inż. Waldemara Scheffsa, dr. Wiesława Jaszczura i dr. Pawła Kamińskiego. Zamieszczone w niej artykuły poświęcone są wyzwaniom i zagrożeniom edukacji młodzieży w XXI wieku, edukacyjnym aspektom w obronności oraz edukacji w ruchu drogowym (warsztaty). Jest to dwieście trzydzieste drugie wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kolejna publikacja wydana w ramach współpracy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w

Koniec lipca - ukazała się nowa publikacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Życie artystyczne ośrodków prowincjonalnych na ziemiach polskich i w Europie Środkowej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Zawiera ona 19 tekstów poświęconych różnym aspektom życia artystycznego, zarówno plastycznego jak i teatralnego, muzycznego
i literackiego, w ośrodkach prowincjonalnych na ziemiach polskich i Europy Środkowej. Wśród autorów znaleźli się przedstawiciele wielu ośrodków naukowych zarówno z kraju, jak i zagranicy. Na uwagę zasługuje szeroki udział kaliskiego środowiska naukowego, prezentujący różne aspekty życia artystycznego Kalisza. Dzięki szerokiej perspektywie badaczy, ukazujących różnorodne elementy życia artystycznego możemy zauważyć, jak zdecydowanie ożywiło się życie artystyczne na przełomie XIX i XX wieku w mniejszych ośrodkach i jak istotną odegrało rolę w ich rozwoju.

Książka została wydana w formie e-booku, w otwartym dostępie i dostępna jest na stronie KTPN pod linkiem

https://ktpnkalisz.wixsite.com/wydawnictwo/e-booki-otwarty-dost%C4%99p?fbclid=IwAR0ewmb9znEFYVibb-JxX0hTG6bmzepNfylMbP8CHg1RzViO_C5Nin1BQRA

Warto także zaznaczyć, że dwieście czternaste wydawnictwo KTPN recenzowane było przez: prof. dr. hab. Waldemara Józefa Delugę, prof. UAM dr. hab. Krzysztofa Rottermunda i prof. PWSZ dr. hab. Krzysztofa Walczaka. Projekt okładki i redakcje techniczną wykonała dr Bogumiła Celer, a ilustracje przygotował Jerzy Wasilkowski.

3 lipca – prasy drukarskie opuściła książka pt. „Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1981-1984 = Race walking in Poland in the years 1981-1984”, autorstwa Jarosława Kisiela, Krzysztofa Kisiela i Włodzimierza Szymańskiego, stanowiąca VI tom serii „Świat chodu sportowego”. Autorzy podjęli się takiego opracowania, by uzupełnić wiedzę o rozgrywanych w Polsce zawodach lekkoatletycznych przy udziale polskich chodziarzy w imprezach międzynarodowych w podanych w tytule ramach czasowych. Publikacja ta, wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, jest dwieście trzydziestą szóstą edycją oficyny wydawniczej tego stowarzyszenia naukowego.

3 lipca – ukazała się książka dr. Pawła Kamińskiego pt. „Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej”. Publikacja ta uświadamia czytelnika, jakie w dobie zagrożeń powinny być podjęte działania, zapewniające bezpieczeństwo i ochronę nad obywatelem oraz zasobami narodowymi. Książka wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu stanowi 233. wydawnictwo naszego towarzystwa naukowego.

17 czerwca - wyszła z druku książka pt. „Statystyka w pracach badawczych : roztropność, narzędzia, etyka” autorstwa Andrzeja Młodaka – profesora nauk ekonomicznych, matematyka, statystyka, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, członka Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Publikacja ta zawiera obszerne wiadomości na temat statystyki powszechnie obecnej w naszym życiu i dotyczącej prawie każdej dziedziny. Jest ona kolejnym wydawnictwem KTPN wydanym wspólnie z PWSZ w Kaliszu.

4 czerwca - w Święto Towarzyszy Czarnej Sztuki pozdrawiamy wszystkich pracowników poligrafii, a szczególnie drukarzy współpracujących z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Dziękujemy m.in. za pachnącą jeszcze farbą drukarską książkę pt. "Tactics and movement control in football",  stanowiącą 231. wydawnictwo przygotowane przez KTPN we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Autorami tej anglojęzycznej publikacji, poświęconej taktykom futbolu są Viktor Kostiukevych, Anatol Skrypko, Jevgenij Vrublevskiy oraz Łukasz Lamcha. 

18 maja – wyszła kolejna publikacja wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jest to publikacja pt. "Proces szkolenia obronnego" autorstwa prof. dr. hab. inż. Jarosława Wołejszy - pułkownika rezerwy, wykładowcy, naukowca kierującego Katedrą Zarządzania
i Dowodzenia Wydziału Nauk Społecznych PWSZ.

6 maja - ukazały się kolejne książki, które Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wydało we współpracy z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Jest to „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” część 1 pt. Racjonalność w dowodzeniu” pod red. Witolda Kieżuna i Jarosława Wołejszo oraz część 2 „Racjonalność w zarządzaniu” pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo i Anetą Pisarską.

Maj – Agata Walczak-Niewiadomska (bibliolog, wykładowca w Katedrze Informatologii Uniwersytetu Łódzkiego i od 2001 r. członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), uzyskała stopnień doktora habilitowanego w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dysertacja zatytułowana była „Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce
w działalności bibliotek publicznych”.

Fot. http://kiib.uni.lodz.pl/agata-walczak-niewiadomska/

27 kwietnia - wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjęło  współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w zakresie publikacji monografii naukowych, stanowiących dorobek uczelni oraz jej pracowników. W jej ramach jako pierwsza ukazała się książka pt. "Przemiany w poglądach na rzecz pamięci narodowej, patriotyzmu i szacunku do osiągnięć minionych pokoleń" pod red. prof. Ireneusza T. Dziubka, podejmująca problematykę pamięci narodowej, której efektem było włączenie się uczelni do działań rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości (2018). Książka ta stanowi dwieście dwudzieste szóste wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a warto przypomnieć, że uczelnia i KTPN już od kilku lat wydają wspólnie naukowy periodyk „Studia Kaliskie”, poświęcony problematyce zarządzania.

6 kwietnia – z druku wyszedł kolejny, osiemnasty już tom serii „Kaliszanie” pt. „Paweł Nikołajewicz Rybnikow (1831-1885). Etnograf, wicegubernator kaliski”. Książka przedstawia wybitnego rosyjskiego etnografa, którego losy związały z Kaliszem na blisko dwadzieścia lat i który do dzisiaj spoczywa na cmentarzu prawosławnym przy Rogatce. Jej autor, prof. Krzysztof Walczak, tak przedstawia bohatera książki we wstępie:
„Paweł Nikołajewicz Rybnikow nie był tuzinkową postacią w panteonie ludzi ważnych dla miasta nad Prosną i jest stawiany – obok gubernatora Michała Piotrowicza Daragana – jako przykład niezwykłego zachowania się urzędników rosyjskich, skierowanych do „kraju przywiślańskiego” – jak coraz częściej nazywano Królestwo Polskie pod rządami carów. Obaj Rosjanie swoją pracą na rzecz nadprośniańskiego miasta, lecz nade wszystko swoim stosunkiem do Polaków, dobrze zapisali się w pamięci współczesnych, a ich sympatia do kraju, którym przyszło im zarządzać, spowodowała, iż ich potomkowie, wychowani w atmosferze szacunku dla polskości, nie stracili ze swoją „drugą ojczyzną” kontaktu po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, zaś dla wielu z nich Polska stała się wręcz ojczyzną najważniejszą”.
Postać Pawła Rybnikowa jest elementem wielonarodowej i wielokulturowej społeczności Kalisza, tym istotniejszym, iż do dzisiaj trwała pozostaje legenda „dobrego gubernatora”, zachowanego w taki sposób w zbiorowej pamięci kaliszan.

30 marca – w trudnym czasie pandemii z druku wyszła książka pt. „Calisia devastata Calisia restituta = Kalisz zburzony Kalisz odrodzony” autorstwa Ryszarda Bienieckiego. Jej zawartość została scharakteryzowana w następujący sposób:
„Książka opowiada o mieście martwym i mieście, które się odradza, rozpoczyna na nowo życie jeszcze w czasie trwania wojny, lecz swoje odrodzenie zawdzięcza niepodległej Polsce. Jej najważniejszym walorem jest to, że operuje przystępnym, barwnym językiem, jest pełna anegdot i ciekawostek, a szeroki kontekst historyczny pozwala określić znaczenie i miejsce Kalisza w czasie wojny światowej na ziemiach polskich. Bogaty materiał ilustracyjny przedstawia katastrofę, życie codzienne w czasie okupacji i wielki etap odbudowy”.
Jej autor, Ryszard Bieniecki, jest twórcą koncepcji Skwerku Historycznego Rozmarek i programu obchodów setnej rocznicy „Kalisz –Feniks 1914-2014”, a także twórcą kilku książek i publikacji związanych z kaliskim okresem katastrofy 1914.

12 marca – ukazał się numer 19 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, pt. „Literatki, społeczniczki, regionalistki” pod red. dr Bogumiły Celer. Znajdujące się w periodyku artykuły podejmują tematykę kobiecą, stanowiąc pokłosie dwóch konferencji, zorganizowanych w związku ze 100-leciem uzyskania przez Polki praw głosowania w wyborach parlamentarnych. Pierwsza
z konferencji, zorganizowana została w 2018 r. przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Archiwum Państwowe w Kaliszu p.n. „Kobiety w Niepodległej”, druga zaś odbyła się w 2019 w Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu z inicjatywy biblioteki i nosiła tytuł „(Nie)zwykłe kobiety. Zaskakujące Odważne Wybitne Intrygujące”. Autorami artykułów, recenzji, omówień, sprawozdań, wspomnień o zmarłych oraz materiałów związanych z życiem towarzystwa, zawartych w kolejnym tomie „Zeszytów” są: Ewa Andrysiak, Ryszard Bieniecki, Bogumiła Celer, Małgorzata Juda-Mieloch, Henryka Karolewska, Aneta Kolańczyk, Sylvia Liseling-Nilsson, Marcin Mikołajczyk, Jadwiga Miluśka-Stasiak, Joanna Montelatic, Ewa Obała, Grażyna Schlender, Monika Sobczak-Waliś, Elżbieta Steczek Czerniawska i Anna Tabaka.

6 marca – w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyła się konferencja medyczno-przyrodnicza pt. „Medyczny Asnyk”, którą zorganizowało I LO Adama Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz gospodarze, czyli kaliska Uczelnia.

Fot. Ewa Obała

20 lutego – z rąk wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka prof. Piotr Gołdyn (Członek Zarządu KTPN) otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Fot. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2656287927803052&set=pcb.2656287977803047&type=3&theater

12 lutego – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie naukowe pt. „Wojciech Gałczyński z Siąszyc. Ziemianin, powstaniec, społecznik”, które wygłosił Łukasz Trocha, student V roku historii na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent filologii polskiej, regionalista, archiwista, członek wspierający KTPN. Prelekcja poświęcona była życiu XIX-wiecznego właściciela dóbr Siąszyce, powstańca, społecznika, zięcia Juliusza Kossaka i przodka znamienitego rodu artystów - Wojciecha Gałczyńskiego i jego powiązaniom rodzinnym

Fot. Ewa Obała

W styczniu – ukazał się kolejny, siódmy tom czasopisma „Studia Kaliskie : Studia Calisiensia” pod redakcją prof. PWSZ dr. Jana Frąszczaka. Czasopismo, stanowiące wspólną edycję Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ma charakter interdyscyplinarny, a publikacje w nim zawarte poruszają zagadnienia takie jak: prawo, opieka zdrowotna, służby medyczne, wypalenie zawodowe, sprawy gospodarcze, zarządzanie urzędami, kobiety w policji, projekty operacyjne itp. Autorami w większości są reprezentanci Uczelni, a uzupełnieniem merytorycznym tego periodyku są sprawozdania z dużych międzynarodowych konferencji i ćwiczeń obronnych, które odbyły się w ramach PWSZ w Kaliszu i przy jej współpracy.

26 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w ramach „Fotoplastikonu”, można było wysłuchać wykładu dr. Makarego Górzyńskiego (członka KTPN) nt. „Kaliskie fantasmagorie XIX-XX wieku, czyli opowieść o zapomnianych wizjach przyszłości miasta”, na który przybyło około 130 słuchaczy.

Fot. https://www.facebook.com/121015724747003/videos/165808988062137/

5 stycznia w kaliskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące „Rok Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu”. Podziękowano na nim za wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w naszym mieście zaangażowanym w obchody stowarzyszeniom, wśród nich znalazło się Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Fot. https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/rok-tadeusza-kulisiewicza-podsumowany,24519?fbclid=IwAR0jQ2K4yFkdA_cNS1LuDj4X_Hv8icEUCSAYx5aTk4EWhrg58qAWL_af36Q

ROK 2019

27 grudnia – w Malarni Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu z oknami z widokiem na park, odbyła się promocja książki dr. Makarego Górzyńskiego pt. „Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu. Ogród cywilizacji”. Autor odsłonił kulisy powstania publikacji, kwestii edytorskich oraz przedstawił dawny park jako żywy, zadbany ogród, w którym mieszkańcy wypoczywali, spacerowali, spotykali się oraz brali udział w organizowanych tam imprezach. Wspomniał również o rzeźbach, Domku Szwajcarskim
i innych znajdujących się tam budowlach, zachęcając i odsyłając słuchaczy do treści książki.
Książka przedstawia kaliski park nie tylko jako przykład założeń ogrodów miejskich oraz sztuki ogrodniczej, lecz także jako element życia codziennego mieszkańców Kalisza, obecny w ówczesnej codzienności miasta i dzisiejszych wspomnieniach.
W opowieści o powstaniu tej książki nie zabrakło podziękowań wobec osób i instytucji, które przyczyniły się do edycji, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które w ostatnich dniach, poprzez wpisanie na listę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznane zostało za wydawnictwo naukowe, którego książki posiadają wysoką wartość merytoryczną i edytorską.
Na promocję przybyło wielu zainteresowanych tematem słuchaczy, którzy mieli także okazję nabyć książkę i otrzymać autograf autora wraz z dedykacją. 

20 grudnia – wyszło z druku kolejne wydawnictwo KTPN pt. „Polonia Maior Orientalis : studia z dziejów Wielkopolski Wschodniej” tom VI, pod red. Piotra Gołdyna. Zawiera ono artykuły dotyczące Kalisza i okolic.

20 grudnia – otrzymaliśmy informację, iż pośród 713 polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych, zamieszczonych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazło się wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Wydawnictwo nasze, działające od 1988 r., posiada w swoim dorobku ponad 220 tytułów edycji, w tym wydania tak istotne jak słowniki i bibliografie, monografie naukowe, podręczniki akademickie, albumy. Pośród monografii wymienić należy m.in. książki habilitacyjne oraz publikacje stanowiące drukowane wersje rozpraw doktorskich, a także edycje nagrodzone w rozmaitych rankingach.
Wpisanie wydawnictwa naszego towarzystwa naukowego na listę MNiSW otwiera przed kaliskim środowiskiem naukowym nowe możliwości publikacji najcenniejszych prac, stanowiących dorobek pracowników naszych uczelni oraz działaczy towarzystw naukowych. Wszystkie prace podlegają recenzjom i ukazują się w interesującej szacie graficznej i edytorskiej, zaś książka opublikowana w naszym wydawnictwie uzyskuje poziom 80 punktów w procesach ewaluacyjnych wyższych uczelni.

6 grudnia wyszła z druku książka dr Makarego Górzyńskiego pt. „Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu. Ogród cywilizacji”, która mówi o kaliskim ogrodzie miejskim i zieleni publicznej na przełomie XIX i XX w. Publikacja przedstawia park jako przestrzeń łączącą szeroką gamę narracji i praktyk kulturowych, tożsamości społecznych, klasowych i politycznych, funkcjonując jako ogród rozrywkowy i wypoczynkowy mieszkańców miasta, przyciągając ich swoim pięknem. Monografia jest efektem poszukiwań badawczych młodego autora i stanowi całościowe opracowanie dziejów kaliskiego parku w kontekście licznych ról, jakie przez ponad dwa stulecia obszar ten wypełniał.

4 grudniarozprawę doktorską obronił mgr Makary Górzyński członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zatytułowaną „Miasto, społeczeństwo, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełomu XIX i XX wieku”. Dysertacja doktorska napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Arciszewskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach studium doktoranckiego Wydziału Historycznego UW. Recenzentami pracy byli profesorowie Rafał Makała i Jerzy Kos. Doktorowi Makaremu Górzyńskiemu serdecznie gratulujemy wzorowej obrony, życząc dalszych sukcesów na niwie naukowej.

26 listopada – w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, miała miejsce promocja książki z serii „Kaliszanie” pt. „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin” autorstwa Anny Tabaki. Spotkanie poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej Tadeuszowi Kulisiewiczowi, wybitnemu absolwentowi szkoły, a tuż po tym twórczyni publikacji i znawczyni życia i twórczości bohatera, przedstawiła go przybliżając wątki związane z uczniowską młodością, jak również najciekawszymi tematami z życia artysty. Po wystąpieniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na ekslibris upamiętniający mistrza rysunku i grafiki oraz otwarcie wystawy okolicznościowej. Uczestnicy spotkania mogli także otrzymać wpis od autorki tego niezwykłego tomiku, dzięki któremu Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapisało się po raz kolejny w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

20 listopada .w Warszawie zmarł doc. dr inż. Wiesław Depczyński – kaliszanin, wykładowca Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Klubu Kaliszan w Warszawie oraz wieloletni wiceprezes KK. Pochowany został 26 listopada na warszawskich Powązkach. Zachowamy Profesora w serdecznej pamięci.

Fot. pierwszy od lewej - prof. W. Depczyński (fot. E. Obała)

9 listopada – w sali Domu Katolickiego w Ostrowie Wlkp., tuż przed 101-rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się promocja książki „Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce 1918-1919” autorstwa prof. Jerzego Pietrzaka (historyka, emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Publikacja przedstawia historię powstania wielkopolskiego w Ostrowie Wlkp. i okolicy na tle wydarzeń powstańczych w Wielkopolsce i sytuacji w Kaliszu, będącego już w granicach odrodzonego państwa polskiego. Wydawcą jej jest Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp. z dyrektorem Włodzimierzem Grabowskim na czele, który bardzo wspierał powstanie książki. Na promocję przybyły tłumy osób zainteresowanych historią miasta i regionu oraz władze miasta, powiatu, województwa, posłowie, przedstawiciele kościoła i różnych organizacji, a także mieszkańcy Ostrowa Wlkp.

Fot. https://kurierostrowski.pl/2019/11/10/promocja-ksiazki-profesora-jerzego-pietrzaka-o-powstanczym-ostrowie-foto/?fbclid=IwAR2ZvE6De0NEOxWLh41mnxoEi7PNMzLOdM58uTMHoIaBJsqysI_4o5w4ZvE

1 listopada PAMIĘTAMY O CZŁONKACH KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK KTÓRZY ODESZLI, O TYCH NA ZDJĘCIACH
I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

28 października wyszedł z druku 17 tomik serii „Kaliszanie”, zatytułowany „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin” autorstwa Anny Tabaki – historyka sztuki, regionalistki, popularyzatorki wiedzy na temat historii, zabytków oraz tradycji Kalisza i regionu, pracującej w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. Autorka w znakomity sposób opisała życie, pracę i twórczość wybitnego grafika, znanego w kraju i na świecie, przybliżając przy tym czytelnikowi obraz czasów w jakich żył, tworzył, podróżował, zdobywał nagrody i uznanie. Publikacja ta powstała z okazji 120-rocznicy urodzin kaliskiego artysty wpisując się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

24 października – z okazji 200-rocznicy wzniesienia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Szkoła kaliska i jej budynek”. Organizatorami jej byli: I LO w Kaliszu, WP-A UAM w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego
i Miasto Kalisz. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Ewa Andrysiak, dr Bogumiła Celer, dr Iwona Barańska, Maciej Błachowicz, prof. Piotr Gołdyn, Urszula Janczar, Jadwiga Miluśka-Stasiak, dr Joanna Montelatic, Monika Sobczak-Waliś, dr Elżbieta Steczek-Czerniawska i prof. Krzysztof Walczak.

Fot. Ewa Obała

23 października w gmachu teatru kaliskiego, odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019. Nagrody, wyróżnienia
i podziękowania za działalność na rzecz kultury z rąk prezydenta Krystiana Kinastowskiego odebrali przedstawiciele środowisk twórczych i mecenasi kultury. Wśród laureatów znaleźli się m.in. członkinie i prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: mgr Aneta Kolańczyk - za działalność literacką i wydawniczą oraz dr Samanta Kowalska i prof. Krzysztof Walczak - za popularyzację
i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Fot. https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/rok-kulturalny-20192020-zainaugurowany,21656?fbclid=IwAR0bYqVf8MAi7e0NOdfRuwdtH3KdO0_RrbXLwcn1EXWLq1lL9Z0OCOVrzOA

19 października Główny Rynek stał się miejscem otwarcia wystawy zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki pt. "Infrastruktura Niepodległości: międzywojenny powiat kaliski", zaplanowanej w ramach programu „Niepodległa”. Partnerami tego wydarzenia byli: Miasto Kalisz i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a koordynatorem regionalnym przedsięwzięcia Mateusz Rabiega (członek KTPN), który pracował wraz z Joanną Bruś, Makarym Górzyńskim, Anną Tabaką i Maciejem Błachowiczem.

Fot. Joanna Bruś

18-19 października – w salach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa” ; „ Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda”. Jej organizatorami byli: WP-A UAM Kalisz, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zaś patronatem honorowym objęta została przez Prezydenta Miasta Kalisza i Fundację Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. Komitet organizacyjny utworzyła Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, a w skład rady programowej konferencji weszli: kierownicy programowi – mgr Anna Tabaka, mgr Makary Górzyński, sekretarz – mgr Sylwia Pierucka, członkowie – Joanna Bruś i Maciej Błachowicz. W konferencji uczestniczyło około 90 osób, w tym 11 prelegentów z Polski (z Gdańska, Kalisza, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia) i 12 z zagranicy (Anglii, Austrii, Chorwacji, Czech, Rosji, Szwecji, Rumunii, Węgier, Włoch). To Międzynarodowe spotkanie naukowe połączono z otwarciem wystawy prac ogólnopolskiego konkursu „Grafik 2019 Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”, a całość wpisała się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

17-18 października – W Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nieruchomość w przestrzeni 5”. Organizatorami jej byli: Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Ośrodek Badań Regionalnych PWSZ, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu, a w komitecie organizacyjnym m.in. działała sekretarz - dr Izabela Rącka (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). W ciągu dwudniowych obrad poruszane były m.in. tematy dotyczące problemów szacowania nieruchomości, analizy rynku, świata nauki oraz praktyki gospodarczej i publicznej. Ważnym punktem spotkania były również warsztaty z wyceny nieruchomości. Wśród prelegentów znaleźli się znani w całej Polsce naukowcy i rzeczoznawcy majątkowi. Konferencja wpisała się w obchody jubileuszu 20-lecia PWSZ
w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

14 października – w Sali Zamkowej Urzędu Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dr Jarosław Durka otrzymał odznaczenie Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył mu prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak. Serdecznie gratulujemy!

https://www.miastomyszkow.pl/aktualnosc-1-2539-burmistrz_nagrodzil_nauczycieli.html?fbclid=IwAR3m34GL9SG-HLB9HLoFSC7QcGPdceVUPCTr59-4V8o5UdwMQ4iYIJWdJMo

14 październik – z głębokim żalem informujemy, że odeszła od nas mgr Małgorzata Paszyn, architekt-twórca, autorka dziesiątków projektów na terenie Kalisza i całej Polski. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz wielu innych organizacji. Pozostanie w naszej pamięci.

11 października – podczas „Nocy Bibliotek” w Bibliotece Uczelnianej PWSZ m.in. miało miejsce spotkanie z członkiem honorowym Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz przyjacielem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu prof. Hanną Tadeusiewicz. Pani profesor wygłosiła wykład pt. „Świat książki w świetle Dzienników Marii Dąbrowskiej”, a tuż po nim złożono prelegentce życzenia
z okazji rocznicy urodzin i lat pracy naukowej ofiarowując przy tym specjalnie wydany na tę okazję druk bibliofilski. Wydawnictwo to pt. „Książka i ludzie książki w Dziennikach Marii Dąbrowskiej” zadedykowane zostało autorce tekstu wygłoszonego w 1989 r. podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kaliszu w setną rocznicę urodzin Dąbrowskiej, a opublikowanego
w „Księdze Kaliskiej” (1996). Jest to 34. wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu i 221. edycja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. Ewa Obała

11 października – z okazji Dnia Edukacji Narodowej na uroczystym posiedzeniu Senatu UŁ, wręczono medale swoim pracownikom za długoletnią służbę. Serdecznie gratulujemy prof. Ewie Andrysiak (wiceprezes KTPN), która otrzymała Medal Złoty oraz dr Agacie Walczak-Niewiadomskiej (członek rzeczywisty KTPN), której wręczono Medal Brązowy. Ponadto gratulujemy wszystkim innym nagrodzonym, często współpracującym z naszym towarzystwem.

Fot. https://www.facebook.com/katedrainib/photos/pcb.2660806987315724/2660802747316148/?type=3&theater
Fot.https://www.facebook.com/katedrainib/photos/pcb.2660806987315724/2660803037316119/?type=3&theater

7 października – prof. Piotr Gołdyn (członek Zarządu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)  w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu otrzymał medal Pro Bono Poloniae przyznany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za krzewienie wiedzy
i postaw patriotycznych. Wniosek o medal złożyło Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Gratulujemy!

Fot. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2373956589369522&set=pcb.2373956889369492&type=3&theater

 

4 października – podczas Jubileuszu 20-lecia PWSZ w Kaliszu w Auli Collegium Novum, uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi za długoletnią i sumienną pracę dr Elżbieta Steczek-Czerniawska (dyrektor Biblioteki Uczelnianej PWSZ i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Odznaczenie w imieniu prezydenta RP wręczył minister Andrzej Dera. Z wielką serdecznością gratulujemy!

Fot. Ewa Obała

29 września – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku wśród nagrodzonych za działalność kulturalną, znalazła się mgr Ewa Martinek (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), która otrzymała nagrodę specjalną od Powiatu Kaliskiego. Gratulujemy!

Fot. http://www.powiat.kalisz.pl/art,1983,opera-straszny-dwor-skradla-serca-w-muzeum-historii-przemyslu-nagrodzono-za-dzialalnosc-kulturalna

26 września – Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego dn. 26 września br. nadała Sławomirowi Przygodzkiemu stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie zdanych egzaminów i rozprawy doktorskiej pt. „Elity gospodarcze Kalisza. Proces formowania się burżuazji w latach 1815-1867”. Pan doktor jest regionalistą, nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, a także członkiem zarządu (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swoim dorobku posiada m.in. wiele publikacji na temat mniejszości narodowych Kalisza i historii XIX wiecznego Kalisza i regionu. Jest autorem książki „Kalisz wielokulturowy”, współautorem „Szkoła Dwojga Imion”, „Kalisz miasto otwarte. Mniejszości narodowe i religijne w dziejach Kalisza
i Ziemi Kaliskiej” oraz wielu innych publikacji.  
Panu dr. Sławomirowi Przygodzkiemu serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej.

Fot. Ewa Obała

26 września – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej z przewodniczącą dr Iwoną Barańską, na którym Mateusz Rabiega, Joanna Bruś, Makary Górzyński i Anna Tabaka zapoznali słuchaczy z „Projektem Infrastruktura Niepodległości ; Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”. Projekt obejmuje międzywojenny powiat kaliski, na terenie którego lokalną część koordynuje Mateusz Rabiega, pracując wraz
z wyżej wymienionymi członkami KTPN (również z Maciejem Błachowiczem). W przedstawionym materiale pokazane były przez poszczególnych członków zespołu działania mające na celu rozpoznanie, popularyzację i uczytelnienie międzywojennego dziedzictwa architektonicznego w Kaliszu i powiecie kaliskim. W październiku zaplanowane jest otwarcie wystawy oraz wydanie broszury
i pocztówek na ten temat.

Fot. Ewa Obała, Mieczysław Zaremba

25 września – w Villi Calisia w ramach obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu poświęcone promocji druku bibliofilskiego zatytułowanego „Z kaliskiego szkicownika Tadeusza Kulisiewicza”. Spotkanie poprowadziła prezes TPK prof. Ewa Andrysiak, na którym wystąpili: młoda skrzypaczka Maja Lis (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Henryka Melcera) oraz towarzysząca jej przy fortepianie Ella Ivasheva, a także Anna Tabaka autorka szkicu zamieszczonego w omawianym druku (opowiadała o życiu i twórczości artysty), prof. Krzysztof Walczak (omówił okoliczności edycji nowej książeczki) oraz Marcin Mikołajczyk (pokazując Tadeusza Kulisiewicza na łamach prasy kaliskiej).
Jak podkreśliła Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Grażyna Dziedziak, promocja ta nie kończy cyklu wydarzeń poświęconych artyście, czekają kaliszan kolejne wydarzenia związane z tegorocznymi obchodami 120-lecia urodzin wybitnego grafika, rysownika oraz Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.
Spotkanie połączone było z wystawą edycji związanych z grafikiem, pochodzących z zasobów kaliskich bibliotek (Książnicy Pedagogicznej im. A, Parczewskiego w Kaliszu i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). 
 

Fot. Ewa Obała, Mieczysław Zaremba

16 września – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dr Marek Rezler (historyk, popularyzator dziejów Poznania i Wielkopolski XIX i XX w.) na posiedzeniu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego w Sali Białej Urzędu Miasta otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”. Na uroczystości można było również wysłuchać wykładu dr Marka Rezlera pt. „Dylematy historii miasta Poznania”. Serdecznie gratulujemy!

Fot. http://www.poznan.pl/mim/info/news/marek-rezler-zasluzony-dla-miasta,137499.html?fbclid=IwAR1AZhPcWlcAhStVGq9B2xB9BEWE_Wu0a3RAb3-XfoElcdJmAtXapEAIxF4

 

7 września – na Święto Ulicy Niecałej do rąk czytelników trafiła gazetka wydana na tą uroczystość, wśród artykułów znajduje się
w niej strona poświęcona Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk

7 września – w Święto Ulicy Niecałej w Kaliszu, swoje wydawnictwa już po raz kolejny wystawiło Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ulica zamieniła się w centrum kulturalne miasta, a Kiermasz Książki Kaliskiej cieszył się dużym powodzeniem.

https://kalisz.naszemiasto.pl/swieto-ulicy-niecalej-w-kaliszu-zdjecia-wideo/ga/c13-7328289/zd/46303465?fbclid=IwAR16S7CwFhaak-3RmLLqQm84uLfXwfBsq06Pq95y6U6qSED0TG7T8RTWY6Q

 

4-6 września – w kaliskim PWSZ miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek PWSZ pt. „Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej”. Organizatorem była Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak również Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Fot. Ewa Obała

4 września – w Collegium Nowum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, odbyło się otwarcie wystawy pt. „Czesław Woś : malarstwo”, towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Bibliotek PWSZ. Wernisaż zorganizowała Biblioteka Uczelniana PWSZ wraz z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, a kuratorem jego była Ewa Obała (członek KTPN). Wystawę można oglądać do 31 stycznia 2020 r. 

Fot. Ewa Obała

3 września – wyszedł z druku katalog wystawy pt „Czesław Woś : malarstwo”, ukazujący dorobek malarski znanego grafika
i twórcy ekslibrisów. Wydany został przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przedmowę do niego napisała dr Elżbieta Steczek-Czerniawska, a projekt
i opracowanie wykonała Ewa Obała. Jest to dwieście dwudzieste trzecie wydawnictwo KTPN.

6 lipca – na ul. Złotej w Kaliszu odbył się „Kurs na Śródmieście”, na którym wśród wielu atrakcji zorganizowanych przez Urząd Miasta Kalisza, zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/kurs-na-srodmiescie-w-kaliszu-spacer-koncerty-i-atrakcje-na,5197069,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR3q4l4sK19QhrA9i84B1i4VHB5Kjh0P3f9ERHu52gCE9gbI_9B4D6gP8H4

Lipiec – ekspertyzę w zakresie historii regionu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu z opisem historii tego obszaru
i oceną walorów urbanistyczno-architektonicznych zespołu przestrzennego, na potrzeby miejscowego planu rewitalizacji miasta Kalisza, opracował Makary Górzyński – historyk architektury, doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor już wcześniej zrealizował pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej m.in. projekt badawczy „Architektura i urbanistyka Kalisza przełomu XIX/XX wielu w kontekście procesów nowoczesności. Społeczeństwo, miasto, przyszłość”. Polecamy serdecznie stronę Urzędu Miasta Kalisza - http://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=4707

Lipiec – w czasopiśmie „Społeczni.pl” nr 7/2019 umieszczona została notatka o sukcesie Ewy Martinek (członka KTPN) związanym
z wyróżnieniem w konkursie za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018 w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych przyznaną przez Polską Akademię Nauk.

18 czerwca – w Sali Koncertowej Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie odbył się jubileusz 30-lecia Klubu Kaliszan w Warszawie. Na uroczystości wystąpił Chór „Polonia” im. Ignacego Paderewskiego, a słowo wstępne wygłosił prezes dr Bogdan Bladowski (członek KTPN) oraz Elżbieta Krzewska wicedyrektor Instytutu. Następnie wystąpiła prof. Barbara Szacka z wykładem pt. „Kaliszanie w Warszawie Anno 2019”, a po wykładzie można było zobaczyć wiele zdjęć Kalisza i zapoznać się z albumem „Kalisz wczoraj i dziś”. Wśród uczestników można było spotkać wielu kaliszan m.in. doc. dr. inż. Wiesława Depczyńskiego (członka KTPN), nie zabrakło również delegacji z Kalisza w osobach: prof. Krzysztofa Walczaka prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Adama Borowiaka dyrektora MBP im. A. Asnyka w Kaliszu.

17 czerwca – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof Walczak otrzymał nominację na kolejną kadencję w Radzie Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, podpisaną przez prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Udział w działaniach Polskiej Akademii Nauk prof. K. Walczaka, kaliszanina i pracownika kaliskiej uczelni jest kolejnym dowodem docenienia młodego środowiska naukowego powstającego w grodzie nad Prosną, w szczególności zaś działalności jednego z najprężniej działających towarzystw naukowych – Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ceremonia wręczenia nominacji miała miejsce w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Fot. Ewa Obała

14 czerwca – w kaliskim Ratuszu, dn. 14 czerwca br. miało miejsce podsumowanie 25. edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Laureatom wyróżnienia od Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wręczyła wiceprezes prof. Ewa Andrysiak, a wśród nich znaleźli się: Michalina Radomska, Amelia Hofman i Tomasz Biały z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu (opiekun: Jakub Marciniak) oraz Zuzanna Więckowska i Krzysztof Piekarski ze Szkoły Podstawowej w Rajsku (opiekun: Bernadetta Blek).

Fot. https://www.kalisz.pl/…/jubileuszowy-konkurs-ad-fontes,16876

13 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się posiedzenie naukowe z mgr Moniką Sobczak-Waliś na temat „Doruchowscy z Mycielina. Reminiscencje z dziejów rodziny”. Prelegentka przedstawiła losy rodziny szlacheckiej, posiadającej jeden z najlepiej prosperujących majątków na ziemi kaliskiej. Szczególną uwagę zwróciła na pierwszego właściciela Teodora Doruchowskiego, syna Feliksa, wnuka Teodora i prawnuka Adama oraz innych członków rodziny. Całość ilustrowana była pokazem multimedialnym.

Fot. Ewa Obała

7 czerwca – w Święto Miasta Kalisza, miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza 2019 w WP-A UAM w Kaliszu, na której wyróżnieni zostali m.in. członkowie KTPN w osobach: dr Grażyna Schlender, mgr Edward Pudełko.   

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/swieto-miasta-kalisza-2019-uroczysta-sesja-rady-miasta,5158289,artgal,42494501,t,id,tm,zid.html?fbclid=IwAR1g4h9nnfOVJyAuCtquxuHFKV0WQNVLgurEdfYVmvyMNmbYKJ_ueCXx0X0

8 maja – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jarosław Kisiel, obronił rozprawę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Sozańskiego. Dysertacja zatytułowana była „Struktura szkolenia najlepszych polskich zawodników w chodzie sportowym w latach 1997-2004 i 2009-2016.” Panu  Doktorowi serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej.

29 maja – w lokalu KTPN odbyło się spotkanie naukowe, na temat prowadzonych badań, gromadzonych materiałów, celów
i postępów w pisaniu pracy doktorskiej pt. „Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie odwilży (1955-1962)”, które omówiła mgr Ewa Martinek. Po wykładzie rozwinęła się dyskusja wnosząca wiele ciekawych wątków związanych z tematem.   

Fot. E. Obała

24 maja – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 24 maja br. miało miejsce spotkanie naukowe zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej, poświęcone wystąpieniu doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego Makarego Górzyńskiego na temat „Wielkie plany w małym mieście. Polityczność architektury w czasach państwowej modernizacji – przypadek Turku w I połowie XX wieku”. Prelegent mówił o swoim projekcie badawczym, prowadzonym w ramach Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2019 i realizowanym przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fot. E. Obała

21 maja – Serdecznie gratulujemy Makaremu Górzyńskiemu (członkowi KTPN), pięknie wydanego albumu i udanej promocji w Pałacu Kreutzów w Kościelcu. Przedstawiamy opis wydarzenia: "W siedzibie Liceum Plastycznego w Kościelcu (pow. kolski) - dawnym Pałacu Kreutzów odbyła się promocja albumu historycznego autorstwa Makarego Górzyńskiego (badania historyczne, kwerendy, opr. merytoryczne, teksty) i zespołu (opr. graficzne, fotografie). Publikacja jest efektem wielu lat pracy badacza oraz współpracy
z dyrekcją Liceum Plastycznego. Ukazała się niezwykła książka łącząca walory opracowania naukowego, studium architektonicznego i romantycznej narracji prowadzonej śladem rodzinnego albumu. Wartość dzieła podbijają znakomite fotografie i szata graficzna, która eksponuje dokumenty ikonograficzne pozyskane z unikatowych, bo familijnych kolekcji." 

Tekst i fot. Anna Tabaka 

 

8 maja – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, miało miejsce spotkanie promocyjne osiemnastego tomu czasopisma naukowego „Zeszyty KTPN”, zorganizowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bibliotekę Uczelnianą PWSZ. Tom, tym razem poświęcony pięćsetleciu Reformacji na ziemi kaliskiej, przedstawił prezes towarzystwa naukowego, prof. Krzysztof Walczak, zaś treści jednego z artykułów zaprezentował mgr Marcin Mikołajczyk, przybliżając dzieje parafii ewangelickiej, funkcjonującej niegdyś w Sobiesękach i okolicznych wsiach.
Gościem honorowym spotkania, gromadzącego był recenzent tomu, prof. dr hab. Karol Karski, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sale zaś wypełnili członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliotekarze, sympatycy historii Kalisza
i regionu.
Promocja czasopisma wypadła w Dzień Bibliotekarza i obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, dlatego dodatkową atrakcją był stoisko z calisianami oraz kącik książek z możliwością zabrania ich nieodpłanie ze sobą do domtu.

Fot. E. Obała

30 marca – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. E. Obała

30 marca – ukazały się „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 18 pt. „Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej” pod red. prof. Krzysztofa Walczaka. Tom zawiera wiadomości o historycznych losach wspólnoty ewangelicznej działającej na terenie Kalisza
i regionu, jak również można poznać w nim biografie wielu wybitnych postaci tego środowiska. Ponadto periodyk przynosi recenzje, sprawozdania, wspomnienia o zmarłych członkach towarzystwa naukowego, a  z rubryki „Z życia towarzystwa” można dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach i wydawnictwach KTPN. Wśród autorów tomu znaleźli się: Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer, Henryka Karolewska, Małgorzata Kołodziej, Marcin Mikołajczyk, Ewa Obała, Edyta Pietrzak, Łukasz Podlewski, Krzysztof Rottermund, Grażyna Schlender, Monika Sobczak-Waliś, Krzysztof Walczak, Grzegorz Waliś i Kazimierz Wojciechowski. 

20 marca – w kaliskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa o zrealizowanym projekcie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dzięki wsparciu finansowym Miasta Kalisza pt. „Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego”.

Fot. https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/odnaleziono-rekopisy-chodynskiego,13280?fbclid=IwAR24cQEHUITynUelqYCemdZ3Tb8OiMVK6pd64sTQEx9htReXWSl-FMJuF6Y

4 marca – w budynku siedziby odbyło się spotkanie Pracowni Bibliografii Regionalnej z przewodniczącą prof. Ewą Andrysiak, omawiano plany o przygotowaniach kolejnych bibliografii do druku.

25 lutego – w siedzibie towarzystwa miało miejsce posiedzenie naukowe na temat „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) – portret zawłaszczony : fragmenty” autorstwa Anny Tabaki. Organizatorem spotkania była Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Na spotkaniu licznie przybyli goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat losów i dzieła artysty, któremu w roku 2019 poświęcone są obchody w Kaliszu.

Fot. Mieczysław Zaremba

24 lutego – Kalisz gościł studentów historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist z Politechniki Wrocławskiej, którzy brali udział w wyjeździe naukowym zorganizowanym przez Mateusza Rabiegę, współpracującego z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Uczestnicy wycieczki szczególną uwagę zwrócili na odbudowę miasta w dwudziestoleciu międzywojennym, odrestaurowany niedawno kościół franciszkanów i wybitne dzieło powojennego modernizmu – kościół Miłosierdzia Bożego. Opiekunem naukowym wyjazdu był dr hab. Jerzy K. Kos, natomiast swoją wiedzą na temat Kalisza podzielił się z uczestnikami Makary Górzyński, członek KTPN.

Tekst: Mateusz Rabiega
Fot. Prof. Jerzy, Krzysztof Kos

20 lutego – oficjalnie ruszyła nowa strona Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, której przewodniczącą jest dr Iwona Barańska. Pomysłodawcą strony jest Makary Górzyński, który ją zaprojektował i prowadzi.

https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia

13 lutego – ukazał się szósty tom periodyku „Studia Kaliskie : Studia Calisiensia”, wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Czasopismo to poświęcone jest m.in. problematyce zarządzania, bezpieczeństwa i obronności państwa. Edycja została przygotowana pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka, a autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni.

7 lutego – w sali kaliskiego ratusza władze Miasta Kalisza stosownym zarządzeniem powołały Komitet Obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Do współpracy zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, organizacji pozarządowych
i placówek edukacyjnych, wśród nich prezesa prof. Krzysztofa Walczaka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/kultura/pokulisujmy-,11735?fbclid=IwAR0WNZv0hHun_F8ki1T740qWQ6azXP8L4yRW7YOe45goOIhTXjVGk-JCTkE

30 stycznia – w kaliskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w 2018 r. podczas obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu. Władze Miasta podziękowały za włożony trud i pracę dla upamiętnienia kaliskiego poety.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/rok-adama-asnyka-podsumowany,11407?fbclid=IwAR2FPFFzM9SM1TRgmry_69wKLde8MJODN1vW7Z8SpaaF9klkCdo26EtYn1k

 

27 stycznia – Makary Górzyński (reprezentujący także Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), wygłosił prelekcję pt. "Pięknie, wygodnie – a może, czy w ogóle? Jak się mieszkało w Kaliszu początków XX wieku”. Na ten ciekawy wykład licznie zebrali się kaliscy słuchacze w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - na pierwszym w 2019 roku wykładzie popularno-naukowy z cyklu "Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku".

http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-jak-sie-mieszkalo-w-kaliszu-poczatkow-xx-wieku-fotorelacja/?fbclid=IwAR1KpN5Vjs4tQIroi_ujkqdKHw-2mrzQDbF3ysFS4NN5yL-n7Lk_b73kh3A

ROK 2018

12 grudnia – w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz z okazji 100. rocznicy uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, dnia 12 grudnia b.r. w kaliskim Ratuszu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kobiety w Niepodległej”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ze wsparciem władz Miasta Kalisza. Po uroczystym powitaniu przez dr Grażynę Schlender, (dyrektor kaliskiego archiwum) i prof. Krzysztofa Walczaka (prezesa KTPN), zebranych przywitał Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Z referatami wystąpiły kobiety, przedstawicielki kaliskiego środowiska naukowego, i tak pierwsza głos zabrała gospodyni spotkania opowiadając o życiu i kaliskich kontaktach Aleksandry Piłsudskiej, po niej na temat miejscowego środowiska kobiet i ich działalności społecznej i kulturalnej okresu zaborów mówiła dr Elżbieta Steczek-Czerniawska.

Kolejne wystąpienie na temat Marii Konopnickiej miała Aneta Kolańczyk, a postać Melanii Parczewskiej przedstawiła prof. Ewa Andrysiak. W czasie przerwy była możliwość obejrzenia wystawy, przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu pt. „Kaliszanki mają głos”, którą omówiła Ewa Obała.

Drugą część sesji rozpoczęła Henryka Karolewska pokazując postać i działania Felicji Łączkowskiej, a tuż po niej Anna Tabaka opowiedziała o gospodarczej i społecznej działalności sióstr Marii i Emilii Chrzanowskich. Na zakończenie publicystykę Marii Dąbrowskiej przedstawiła Grażyna Przybylska. Konferencja, ukazująca nie tylko najwybitniejsze przedstawicielki świata działań społecznych, kulturalnych i literackich lecz rysująca także szersze tło ruchu kobiecego w Kaliszu przełomu dziewiętnastego
i dwudziestego wieku, zgromadziła wielu zainteresowanych tematyką kaliszan, wśród których wyróżniały się grupy młodzieży kilku kaliskich szkół średnich.

Fot. E. Obała i M. Zaremba

4 grudnia – w MBP im. A. Asnyka w Kaliszu zorganizowała wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk wieczór poświęcony książce autorstwa Ewy Andrysiak i Henryki Karolewskiej pt.  „Felicja Łączkowska (1859-1932). Nauczycielka i działaczka społeczna”. Bohaterką piętnastego tomiku serii „Kaliszanie” została po raz pierwszy kobieta, zasłużona kaliszanka, inicjatorka tzw. piątków literackich. Jedna z twórczyń książeczki Henryka Karolewska (nauczyciel-bibliotekarz, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN i TPK) z wielką pasją opowiedziała słuchaczom
o bohaterce publikacji i kobietach, z którymi współpracowała. Prof. Ewa Andrysiak (profesor Uniwersytetu Łódzkiego, bibliolog, regionalistka, wiceprezes KTPN i prezes TPK w Kaliszu) skupiła się na postaci Felicji Łączkowskiej jako twórczyni organizacji, towarzystw, czy szkoły, w której edukowane były młode dziewczyny. Postać tej wybitnej społeczniczki otwiera listę kaliszanek
w różny sposób zasłużonych dla miasta i jego społeczności, których życiorysy Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zamierza przypomnieć i upamiętnić.

Fot. Ewa Obała

3 grudnia – w siedzibie towarzystwa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Tym razem było ono poświęcone wystąpieniu mgr. inż. arch. Mateusza Rabiegi (absolwenta Politechniki Wrocławskiej, a obecnie studenta Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który prowadzi badania dotyczące architektury mieszczańskiej w procesach odbudowy Kalisza po 1914 roku) na temat „Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej”. Referent przedstawił słuchaczom posiłkując się pokazem medialnym, jak wyglądała zabudowa śródmieścia Kalisza, kształtująca się od XIII wieku, po zniszczenie jej przez Prusaków oraz jak przebiegał proces odbudowy poszczególnych budynków. 
Jako koreferent mgr Makary Górzyński (doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) odniósł się do wystąpienia przedmówcy i zaprezentował porównawczo kilka zagadnień badawczych architektury grodu nad Prosną z lat 1900-1914. Prelegent zatytułował swoje wystąpienie „Problematyka badań kaliskiej kultury mieszkaniowej w początkach XX wieku wobec ówczesnej modernizacji zabudowy starego centrum miasta – uwagi ogólne”.
Omawiane tematy zgromadziły wielu słuchaczy, w tym wiceprezydenta Mateusza Podsadnego, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Grażynę Dziedziak oraz wielu historyków sztuki i gości towarzystwa, zainteresowanych historią Kalisza. Po wysłuchaniu referatów rozgorzała ciekawa dyskusja, zakończona sformułowaniem wniosku o podjęcie się przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk opracowania monografii poświęconej odbudowie Kalisza po I wojnie światowej jako jednego
z najciekawszych przypadków rekonstrukcji tkanki miejskiej w dziejach polskiej urbanistyki i architektury.

Fot. Ewa Obała

28 listopada – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie naukowe, którego tematem były „Stwory, potwory i cudaki Wielkopolski Wschodniej”. Etnograf, mgr Marta Kaleta, omówiła zebrane materiały, dotyczące ustnych podań
z terenu naszego regionu, w których bohaterami są istoty nadprzyrodzone pojawiające się w lokalnych opowieściach. Całość ozdobił pokaz multimedialny, a po prelekcji rozwinęła się ciekawa dyskusja, poświęcona zachowanym jeszcze do niedawna ludowym wierzeniom.

12 listopada – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się okazją do zorganizowania przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk seminarium w ramach współpracy między towarzystwami naukowymi pt. „Wkład towarzystw naukowych  i lokalnych środowisk w powstanie i działalność uniwersytetów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej”.  Jedną z zaproszonych prelegentek była wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Ewa Andrysiak z wykładem „Alfons Parczewski i początki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie”.

11 listopada – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polską,  miała miejsce uroczystość, poświęcona żołnierzom gminy Opatówek walczącym o wolną Polskę w latach 1914-1920 oraz promocja książki Jadwigi Miluśkiej Stasiak (skarbnik Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) pt. „Walczyli o niepodległą Polskę”.

27 października – przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych miała miejsce akcja sprzątania zabytkowego cmentarza prawosławnego przy Rogatce, zorganizowana przez stowarzyszenie „Kaliszanie”, w której m.in. wzięli udział przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/kaliszanie-sprzatali-zabytkowy-cmentarz-prawoslawny-w,4859582,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR31jozFzbRABYoaSQYPXxeLU4CDUpsImZi98Ga0iMvo1Hcp3XBJqzmhVuA

 

październik – z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że prof. Krzysztof Rottermund (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), został członkiem Komitetu Naukowego przy Międzynarodowym Towarzystwie Adolpha Henselta (Internationale Adolph-Henselt-Gesellschaft e.V.) w Schwabach koło Norymbergii. Gratulujemy

Fot. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401744836929101&set=a.401744846929100&type=3&theater

23 października – miało miejsce spotkanie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na którym z wykładem wystąpiła jego przewodnicząca dr Iwona Barańska. Wykład pt. „Kilka uwag nad kaliskim Rubensem. Pierwsze próby naukowej recepcji dzieła”, wzbudził wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy – historyków i historyków sztuki, a także członków KTPN innych specjalności – zainteresowanych historią i sztuką grodu nad Prosną. Przedstawiony materiał, przypominający dzieje obrazu, stanowiącego przez kilka wieków najcenniejszą ozdobę dzisiejszej katedry pod wezwaniem św. Mikołaja, stał się także przyczynkiem ciekawej dyskusji, będącej uzupełnieniem tematu.

19 października – w Państwowej Szkole Muzycznej w Kaliszu odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019. Nagrody, wyróżnienia i podziękowania z rąk prezydenta Grzegorza Sapińskiego odebrali przedstawiciele środowisk twórczych i mecenasi kultury. Wśród dorocznych laureatów znaleźli się również członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: w dziedzinie animator kultury – Adam Borowiak, za działalność literacką i wydawniczą – Ewa Obała oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego – dr Grażyna Schlender, dr Joanna Bruś, Leszek Tomczak i Grzegorz Waliś. Wszystkim serdecznie gratulujemy

Fot. MBP im. A. Asnyka w Kaliszu

https://www.facebook.com/MBPKalisz/photos/pcb.2087699578225635/2087699558225637/?type=3&theater

13 października – w Konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim pożegnano Kornelię Rybicką (zm. 23 września 2018 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownicę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownika metodycznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2002 r.). Pani doktor była osobą cenioną, niezwykle twórczą i pełną wysokiej kultury osobistej. Pozostanie w naszej pamięci.

https://www.facebook.com/MBPKalisz/photos/pcb.2087699578225635/2087699558225637/?type=3&theater

12 października – w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, podczas uroczystości IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkoły Dwojga Imion – Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoje regionalne wydawnictwa, które  cieszyły się zainteresowaniem wśród przybyłych uczestników obchodów.

12 października – w inaugurację IX Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia tejże szkoły, miała swą premierę wznowiona i poszerzona monografia (poprzednio wydana w 1999 r.), będąca pracą zbiorową pod redakcją Krzysztofa Walczaka. Książka ta pt. „Szkoła Dwojga Imion. Dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu” została wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i obejmuje zarys dziejów tej placówki, sięgający czasów powstania pierwszego w Kaliszu gimnazjum żeńskiego aż po dzień dzisiejszy. Serdecznie polecamy i zapraszamy do lektury

3 października – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie naukowe poświęcone wystąpieniu mgr Ewy Martinek, autorki książki „Szulec – wieś cudu Świętego Józefa”. Publikacja ta, opisująca historię kultu św. Józefa oraz sytuację gospodarczą, społeczną oraz rekonstruująca genealogię rodzin wioski Szulec w parafii Opatówek, wiąże się z historią obrazu Świętej Rodziny w kaliskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zaś sama edycja stanowi cząstkę obchodów „Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego”. To ciekawe wystąpienie wywołało interesującą dyskusję przybyłych na spotkanie słuchaczy.

Fot. Ewa Obała

30 września – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na spotkaniu z cyklu "Fotoplastikon" wystąpił członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Maciej Błachowicz wygłaszając na nim wykład popularno-naukowy pt. „Adam Chodyński – Kalisz jego wielka miłość”. Podczas spotkania Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoje wydawnictwo pt. „Adam Chodyński (1832-1902) : historyk Kalisza” z serii „Kaliszanie”, autorstwa prof. Krzysztofa Walczaka.

Fot. Mieczysław Zaremba

19 września – w Villi Calisia odbyła się promocja książki pt. „Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny i społeczny” z serii „Kaliszanie”, autorstwa Anety Kolańczyk - niezwykłej znawczyni życia i twórczości poety. Licznie przybyli miłośnicy poety - kaliszanina z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania o wielu jeszcze innych wątkach losów i kontaktów bohatera, niż można było wyczytać
w publikacji. Twórczyni tomiku, z pasją przypominająca kaliskiego poetę, za każdym razem mówiąc o nim zachwyca swoimi wiadomościami, a dzieląc się nimi ożywia jego postać.
Podczas spotkania można było wysłuchać również krótkiego recitalu młodziutkiej skrzypaczki Michaliny Reksy, której akompaniował Andrzej Bączyk oraz zdobyć dedykację do najnowszej książeczki o Asnyku, wpisaną ręką autorki. Dzięki tej udanej promocji Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wpisało się po raz kolejny w obchody Roku Adama Asnyka w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

15 września - II Kongres Towarzystw Naukowych podjął uchwałę w sprawie sytuacji społecznego ruchu naukowego. Powstała jako wynik głosów towarzystw regionalnych i branżowych, przypomina znaczenie towarzystw oraz formułuje postulaty m.in. w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych.

14-15 września – w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk miał miejsce II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej”. Współorganizatorami tego naukowego spotkania była Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie.
W kongresie wzięła udział również delegacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a prezes prof. Krzysztof Walczak wystąpił tam z referatem pt. "Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych jako element krajowego zasobu bibliotecznego”.

Fot. Ewa Obała

11 września – w urodziny Adama Asnyka w Villi Calisia odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu pt. „Będziecie światłem, które ludzkość cieszy”. Edycje utworów Adama Asnyka w kaliskich bibliotekach. Omawiane i prezentowane były na nim wydawnictwa, które znajdują się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu oraz w bibliotece Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Na spotkaniu 9-letnia skrzypaczka Maja Lis ze Szkoły Muzycznej pana Tofika Alidzanow wraz z towarzyszącą jej przy fortepianie Ellą Iwaszewą zagrała utwór Henryka Wieniawskiego „Pieśń Polska”, później o edycjach utworów mówiła prezes TPK prof. Ewa Andrysiak, a o pecie Adamie Asnyku opowiedziała Aneta Kolańczyk. W trakcie uroczystości można było nabyć nowy druk bibliofilski pt. „Rodzinnemu Miastu” pióra Adama Asnyka, ze wstępem A. Kolańczyk, a na koniec grupa uczestników złożyła kwiaty pod pomnikiem naszego kaliskiego wieszcza.

Fot. Ewa Obała i Marcin Mikołajczyk

8 września – podczas XVIII Zjazdu Asnykowców, czyli wychowanków Gimnazju i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą.

1 września – pod hasłem „W starym kinie” odbyło się „Święto ulicy Niecałej”. Tę niewielką uliczkę odwiedziły tłumy kaliszan, a to za sprawą kolorowego kiermaszu rozmaitości, występów artystycznych, konkursów itp. Swoje regionalne wydawnictwa zaprezentowało również Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wzbudzając znaczne zainteresowanie wśród przechodniów. Największą uwagę przyciągała seria „Kaliszanie” w tym najnowsze książeczki poświęcone Felicji Łączkowskiej i Adamowi Asnykowi. KTPN było również sponsorem nagród w konkursie na najlepsze, najciekawsze i oryginalne przebrania w stylu dawnego kina.

sierpień – pojawił się drugi tom książki „Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku” pod redakcją dr. Jarosława Durki.

30 sierpnia – wydany został 16 tomik z serii „Kaliszanie” zatytułowany „Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny
i społeczny” autorstwa Anety Kolańczyk. Tym razem opisana została postać wybitnego poety i dramatopisarza, członka Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, doktora filozofii, redaktora „Nowej Reformy”, członka honorowego Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, a przede wszystkim rodowitego kaliszanina. Asnyk doczekał się w rodzinnym mieście pomnika oraz licznych śladów w postaci tablic pamiątkowych itp., świadczących o docenieniu go przez mieszkańców Kalisza. Imieniem bohatera książeczki nazwana została też najstarsza miejscowa szkoła, a także biblioteka miejska w Kaliszu. Trzeba również zaznaczyć, że edycja nowego tomiku znanej serii wydawniczej stała się również elementem programu obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu. 

26 lipca – ukazała się kolejna książeczka z serii „Kaliszanie” autorstwa prof. Ewy Andrysiak i mgr Henryki Karolewskiej pt. „Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna”. W tomiku tym przedstawiona została pierwsza kobieta, zasłużona kaliszanka, emancypantka, działaczka społeczna i oświatowa, która prowadziła w latach 1890-1914 w Kaliszu własną nielegalną pensję oraz była inicjatorką i długoletnią przewodniczącą „piątków literackich”.

5 lipca – wyszło z druku dwieście ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Polonia Maior Orientalis : studia
z dziejów Wielkopolski Wschodniej" t. V, pod red. prof. Piotra Gołdyna, zawierające artykuły dotyczące Kalisza i regionu.

KSIĄŻKI KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK NAGRODZONE

więcej...

29 czerwca – w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się wręczenie nagród konkursu zorganizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r. Na konkurs nadesłano blisko sto publikacji, spośród których wybrano dziesięć najlepszych. Miło nam poinformować, że w dziesiątce najlepszych książek, poświęconych problematyce Wielkopolski w kategorii literatury naukowej znalazły się dwie edycje, wydane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są to:
Joanna Bruś, „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”. Kalisz 2017 Makary Górzyński, „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium”. Kalisz 2017
Ta ostatnia książka okazała się też najlepszą publikacją poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r. Na jej temat wygłosił laudacje członek kapituły nagrody, prof. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyplomami nagrodzono też wydawcę książek, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w imieniu którego wyróżnienia odebrał prezes towarzystwa, prof. Krzysztof Walczak.
Wręczenia nagrody Makaremu Górzyńskiemu, a także dyplomów dziewięciu pozostałym laureatom dokonał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Andrzejem Gulczyńskim.
Książka dr Joanny Bruś (historyka sztuki, nauczycielki tego przedmiotu w kaliskim Liceum Plastycznym) poświęcona została postaci zapomnianego kaliskiego architekta, twórcy wielu projektów budynków na terenie Kalisza, natomiast publikacja Makarego Górzyńskiego (historyka architektury, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego) omawia losy powstania i zniszczenia dziewiętnastowiecznego teatru kaliskiego w kontekście działań inicjatora budowy, gubernatora Michała Piotrowicza Daragana.

20 czerwca – w konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2017 nominowane zostały dwie publikacje Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu” Joanny Bruś i „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu : architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium” Makarego Górzyńskiego. Serdecznie gratulujemy…

Fot. https://www.facebook.com/PTPN1857/photos/a.163663810357770.36081.141326859258132/1849299978460803/?type=3&theater

19 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce posiedzenie naukowe poświęcone wystąpieniu Macieja Błachowicza pt. "Kaliskie lata ks. Ignacego Przybylskiego". Prelegent przedstawił w bardzo ciekawy sposób zebrane materiały na temat postaci wybitnego księdza, proboszcza kościoła św. Mikołaja w Kaliszu (od 1818 r.) oraz rektora szkół kaliskich. Zajął się też, na podstawie kilku źródeł, określeniem miejsca pochówku, które najwiarygodniej podaje znany historyk kaliski Adam Chodyński, pisząc „… pogrzebano zwłoki b. rektora na cmentarzu kaliskim […] iż go złożono w katakumbie muru, zaraz przy głównej bramie, po prawej ręce od wejścia”. Wykład wzbudził wśród słuchaczy dyskusję, w której poruszano m.in. szczegóły biografii duchownego,
a także sprawy przejętego przez kaliską szkołę pojezuickiego księgozbioru dawnego kolegium.

Fot. Jerzy Wasilkowski

15 czerwca – odbył się pogrzeb dr. med. Kazimierza Rogackiego, znanego i cenionego lekarza, od 1988 r. członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarły za swoje dokonania został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza. Łączymy się w smutku…

Fot. http://www.ktl.gulip.pl/ 

14 czerwca – prof. Piotr Gołdyn (członek Zarządu KTPN) otrzymał „Medal za zasługi na rzecz wolności”, który został przyznany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Samorządowe. Medal wręczył wyróżnionemu prezes Towarzystwa Samorządowego - Ireneusz Niewiarowski. Serdecznie gratulujemy…

Fot.https://www.facebook.com/388150141392854/photos/a.388165998057935.1073741828.388150141392854/829943470546850/?type=3&theater

14 czerwca – w Villa Calisia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”, organizowanego corocznie przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Laureaci otrzymali nagrody od wielu stowarzyszeń i instytucji, wśród nich Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymali: Julia Sotek, Oliwia Kelner, Kacper Górski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, a wręczenia dokonała Jadwiga Miluśka-Stasiak.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/konkurs-ad-fontes-odkrywamy-tajemnice-kalisza-i-regionu,4688730,artgal,t,id,tm.html

9-10 czerwca – podczas XIII Zjazd Absolwentów Kaliskich Szkół Handlowych i Ekonomicznych, została odznaczona medalem „Zasłużony Absolwent Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu” prof. Ewa Andrysiak (wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Odznaczenie to przyznane zostało przez Koło Absolwentów tejże szkoły, a wręczenia dokonał Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński.

Fot. http://zse.kalisz.pl/aktualnosci-/xiii-zjazd-absolwentow-kaliskich-szkol-handlowych-i-ekonomicznych-9-%E2%80%93-10-czerwca-2018-roku.html

8 czerwca – w Sali Koncertowej im. prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, na której zostali uhonorowani przez władze miasta kaliszanie, a wśród nich także członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tadeusz Krokos otrzymał wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta Kalisz, a Kazimiera Sitarz Nagrodę Miasta Kalisza. Serdecznie gratulujemy

Fot. http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/samorzad/uroczysta-sesja-rady-miasta-kalisza-zdjecia,1000,40,zdjecie.html?popup=1

30 maja – podczas Sesji Rady Miejskiej w Kole wyróżniony został Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dr Krzysztof Witkowski (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Uhonorowany, odznakę otrzymał
z rąk Kazimierza Pałasza (radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego), a przyzna ona została za całokształt działalności zawodowej, a szczególnie za wkład i zaangażowanie w rozwój kultury Wielkopolski. Serdecznie gratulujemy

Fot. https://www.facebook.com/MOJEMIASTOKOLO/photos/pcb.1264071263734968/1264070603735034/?type=3&theater

22 maja – w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w auli Domu Pielgrzyma miała miejsce prezentacja reprintu książki „Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego…” z 1780 r. Licznie zebranych gości w tym wielu członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powitał ks. prałat Jacek Plota. Prelegentkom wykładu o książce była dr Bogumiła Celer (członek Zarządu KTPN), która przedstawiła temat „Edycja dzieła X. Stanisława Kłossowskiego i jej losy
z perspektywy bibliologicznej”. Kolejna wystąpiła dr Ewa Andrzejewska, mówiąc o kaliskiej księdze cudów i łask jako źródle do badań historycznych.

Fot. http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Aktualnosci/979.html

15 maja – w siedzibie Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyła się prelekcja Marii Doktór pt. "Nekropolia jako materialne źródło do badań genealogicznych na przykładzie cmentarza parafialnego w Dębem (gmina Żelazków)".  W spotkaniu uczestniczył prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak.

Fot. http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/403

11-12 maja – na Głównym Rynku w Kaliszu, podczas Festiwalu Sztuki i Nauki, wzięło udział Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przedstawiając swoją ofertę wydawniczą.

Fot. http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/trwa-festiwal-sztuki-i-nauki-oraz-zlot-food-truckow

11 maja – w kaliskich obchodach Dnia Bibliotekarza, które zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, zaproszeni zostali jako honorowi goście - prezes i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy pomniku Adama Asnyka i przy pomniku książki, po czym dokonano otwarcia pierwszej w Kaliszu plenerowej biblioteczki uwolnionych książek.

Fot. http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/w-kaliszu-powstala-pierwsza-plenerowa-biblioteczka-zdjecia,1541,20,zdjecie.html?popup=1

11 maja – opuściła drukarnię książka Marcina Mikołajczyka „Grecka wspólnota w Kaliszu”. Autor od lat koncentruje swoje zainteresowania badawcze na historii Kalisza i regionu, zajmując się tematyką mniejszości narodowych i religijnych, w szczególności zaś losów przybyszów z Grecji. W swej publikacji omówił rolę wychodźstwa greckiego na przestrzeni wieków w Polsce, Wielkopolsce i w Kaliszu w różnych aspektach działalności imigrantów i współżycia z mieszkańcami naszego kraju. Praca ta powstała dzięki materiałom źródłowym z archiwów, czasopism i literatury przedmiotu.
Marcin Mikołajczyk jest kierownikiem działu magazynów i konserwacji zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, absolwentem UAM (kierunek historia i ochrona dóbr kultury) oraz podyplomowych studiów pedagogicznych i bibliotekoznawstwa. Jest również wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Kalisza, członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kaliszu i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

10 maja – w Domu Katolickim w Ostrowie Wlkp. odbyła się promocja książki „Wspomnienia z kulturkampfu” ostrowskiego proboszcza i budowniczego fary ks. Walentego Śmigielskiego oraz wykład prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na spotkanie udała się dość liczna delegacja kaliskiego stowarzyszenia.

Fot. Ewa Obała

10 maja – w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu została zorganizowana promocja siedemnastego tomu „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, zatytułowanego „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)”. Publikacja ta jest dwieście siódmym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwem Przyjaciół Nauk i ukazała się pod redakcją dr Iwony Barańskiej, z inicjatywy Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej kaliskiego towarzystwa naukowego.
Tom przynosi kilkanaście tekstów, głównie poświęconych problematyce historii sztuki i architektury w regionalnym kontekście tych zagadnień.
Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN oraz redaktor wydanego tomu dr Iwona Barańska, dziękując autorom i osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a także prezentując poszczególne artykuły; o ich treści mówili także ich twórcy.
Na promocję przybyli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak również goście, w tym m.in. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

10 kwietnia – na kaliski rynek wydawniczy trafił kolejny tom czasopisma naukowego, a mianowicie „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 17, pt. „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Publikacja ta jest kontynuacją zeszytów nr 12 i obejmuje takie kaliskie tematy, jak: problematyka ochrony zabytków, dzieje greckich cerkwi w Kaliszu, historia hotelarstwa do 1945 r., odkrycie poliptyku, spojrzenie na witraże w katedrze, plany regulacyjne miast,
a także badania nad twórczością i sztuką: H. Wieniawskiego, M. V. Verevkiny, T. Kulisiewicza, A. Niekrasza oraz wiadomości
o wystawie kościelnej z 1931 r. i rękopisach A. Chodyńskiego odnalezionych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
Problematyką zawartą w tomie siedemnastym „Zeszytów KTPN” zajęli się w większości działacze Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, którym przewodniczy redaktor tego tomu, dr Iwona Barańska. Pozostałe artykuły to recenzje, sprawozdania, sprawy towarzystwa i noty pośmiertne. Autorami „Zeszytów KTPN” nr 17 są: E. Andrysiak, I. Barańska, M. Błachowicz, J. Bruś, B. Celer, J. Delura, J. Durka, M. Górzyński, M. Goźniczak, M. Kaliszuk, H. Karolewska, M. Mikołajczyk, E. Obała, D. Płócienniczak, I. Rącka, K. Rottermund, M. Sobczak-Waliś oraz A. Tabaka.     
 

W marcu – ukazał się piąty tom „Studiów Kaliskich”, czasopisma wydawanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Tom ten, stanowiący kontynuację prac Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni poświęconych problematyce zarządzania, został przygotowany pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka i obfituje w tematy wielowątkowe, dotyczące gospodarki, rozwoju regionalnego, kierowania procesami miejskimi, rewitalizacji, rynku nieruchomości, logistyki, ochrony obiektów wojskowych itp. Autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni badający problematykę zarządzania, bezpieczeństwa oraz obronności państwa.

17 marca – w Tarasach Zimowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas spotkania prezes prof. Krzysztof Walczak podsumował kolejny rok działalności stowarzyszenia i przedstawił plany na przyszłość. W dalszym toku spotkania wysłuchano sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzono wszystko poprzez głosowanie.
Obradom towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa Ewy Obały, uczestnicy mogli zapoznać się także z najnowszymi wydawnictwami Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. Ewa Obała

14 marca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się posiedzenie Zarządu.

2 marca – w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza miała miejsce promocja kolejnej książki wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, której autorką jest dr Joanna Bruś. Twórczyni tej publikacji opisała losy i dzieło, jakie po sobie pozostawił kaliski architekt. Zbierając na temat tej postaci materiały, sięgając po rozliczne projekty i plany budynków oraz dokumentując aktualny ich stan, autorka wykonała ogromną pracę, której podsumowaniem była obrona pracy doktorskiej i wydana teraz książka.
Dr Joanna Bruś, historyk sztuki specjalizująca się w zagadnieniach architektury oraz propagująca w regionie idee ochrony zabytków, jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezesem Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Fot. Ewa Obała

19 lutego – wyszła z druku oczekiwana książka o zasłużonym dla Kalisza architekcie pt.  „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, napisana przez dr Joannę Bruś. Jest to monografia opisująca proces odbudowy miasta po pierwszej wojnie światowej, do której przyczynił się w dużej mierze bohater publikacji. Świetnie wykształcony, w latach 1919-1939 pełnił funkcję architekta powiatowego oraz zasiadał w komisji zatwierdzającej plany odbudowy Kalisza. Po drugiej wojnie światowej pozostał w Kaliszu i zmarł tu 1977.
Autorka przybliżyła losy tej niezwykłej postaci, a także pokazała efekt wieloletnich badań związanych z projektami architektonicznymi Alberta Nestrypke oraz ich realizacjami. Książka zawiera wiele zdjęć rodzinnych architekta, a także projekty
i gotowe budynki będące jego dziełem.

28 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się spotkanie z cyklu FOTOPLASTIKON, w którym wystąpił Makary Górzyński (członek KTPN) z wykładem pt. „Ogród cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX- XX wieku okiem historyka”.

http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-ogrod-cywilizacji-park…/

19 stycznia – w kalskim ratuszu władze miasta zorganizowały spotkanie podsumowujące działania, które złożyły się w obchody Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego. Członkowie Komitetu Obchodów, w których skład wchodził prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, otrzymali podziękowania za zaangażowanie i wkład w popularyzację wiedzy o życiu
i dokonaniach kaliskiego podróżnika.

http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/rok-ze-stefanem-szolcem-rogozinskim-podsumowany

18 stycznia – w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu odbyło się spotkanie naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, na którym prof. Krzysztof Walczak wygłosił referat pt. „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego biblioteka – w 30-lecie działalności”, a przemówieniu towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa mgr Ewy Obały. Wśród wybitnych członków stowarzyszenia, m.in. takich jak: prof. Krzysztof Migoń, prof. Anna Żbikowska-Migoń, czy prof. Małgorzata Korczyńska-Derkacz w spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z Kalisza i jednocześnie członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Reprezentantką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu była mgr Ewa Obała, a PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu dr Bogumiła Celer i mgr Marcin Mikołajczyk, którzy zgłosili chęć wstąpienia do tego księgoznawczego towarzystwa naukowego o zasięgu ogólnokrajowym.

Fot. Ewa Obała

Styczeń – ukazał się trzeci już zeszyt cyklu książek zatytułowanych „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”, autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Publikacja przynosi kolejne 25 opowieści przybliżających epizody z życia poszczególnych nauczycieli, uczniów oraz dzieje działalności placówek oświatowych. Razem w wydanych do tej pory trzech zeszytach znajdujemy siedemdziesiąt pięć podobnych opowieści, które wydarzyły się XX w. i tworzą swoistą historię poszczególnych szkół i organizacji oświatowych, działających na terenie Wielkopolski Wschodniej.

12 stycznia – w murach kaliskiego ratusza miało miejsce spotkanie noworoczne, na którym pojawili się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kaliscy radni, duchowni, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych. Wśród zebranych nie zabrakło prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztofa Walczaka, wiceprezes prof. Ewy Andrysiak oraz wielu znaczących postaci będących członkami tego stowarzyszenia.

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/spotkanie-noworoczne-w-kaliskim-ratuszu-foto,4373891,artgal,t,id,tm.html

Ostatnie wydrukowane w 2017 r. wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk to „Sterowanie uczącym się mózgiem” pod red. Kornelii Rybickiej i Stanisława Plebańskiego. Publikacja jest pokłosiem eksperymentu pedagogicznego, przeprowadzonego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w roku szkolnym 2015/2016 pod opieką pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to praca autorstwa wielu osób, a dotyczy wykorzystania teorii Carola Dwecka dotyczącej „Sukcesu szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój”. Książka otrzymała pochlebną recenzję prof. dr. hab. Bolesława Niemierki.

ARCHIWUM