DOKONANIA REGIONALNEGO RUCHU NAUKOWEGO W POLSCE

W DWUDZIESTOLECIE

KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

W dniach 16-17 listopada 2007 roku w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.. W skład Rady Programowej weszli: prof. dr hab. Artur Kijas (UAM), prof. dr hab. Krzysztof Migoń (UWr), dr hab. Krzysztof Walczak (KTPN) i dr Danuta Wańka (KTPN). Sekretarzem konferencji była mgr Małgorzata Kołodziej. Po otwarciu konferencji przez prezesa KTPN dr. hab. Krzysztofa Walczaka głos zabrał Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz, który patronował sympozjum. W dalszej kolejności wręczono Dyplom Honorowego Członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. hab. Tadeuszowi Drewnowskiemu [1] oraz honorowe wyróżnienia i dyplomy z okazji dwudziestolecia KTPN. Prezes KTPN dr hab. Krzysztof Walczak otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Medal „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

Na program konferencji złożyło się kilkanaście wystąpień naukowych obrazujących dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce, w tym także osiągnięcia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W pierwszym dniu konferencji swoje referaty wygłosili:

- prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski – Środowiskowe życie intelektualne jako wartość kulturowa
i osobotwórcza;
- prof. dr hab. Julian Ławrynowicz – Towarzystwa naukowe regionalne specjalistyczne w perspektywie kraju i zagranicy;
- prof. dr hab. Jerzy Świdziński – Sto pięćdziesiąt lat działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857-2007);
- dr Bożena Koredczuk – Powstanie i rozwój towarzystw naukowych we Wrocławiu w latach
1945-1949;

- prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski, mgr Elżbieta Cynarska, dr Jan Słupecki – 15 lat działalności Stowarzyszenia Idokan Polska (SIP) i Rozwój pisma naukowego wydawanego poza uczelnią na przykładzie IRK-MC (dwa referaty).

Wystąpienia członków KTPN o rodzimych dokonaniach ruchu regionalnego poprzedziła dyskusja panelowa Przyszłość regionalnego ruchu naukowego, poprowadzona w sposób mistrzowski przez pierwszego członka honorowego KTPN – prof. dr. Krzysztofa Migonia z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dokonania kaliskiego ruchu regionalnego zaprezentowali:

· dr Ewa Kłysz – Regionalne badania naukowe w międzywojennym Kaliszu;
· dr hab. Krzysztof Walczak – Dwadzieścia lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
· dr Danuta Wańka – Biblioteka i wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
· dr Zbigniew Kledecki – 130-letnie dzieje Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego;
· dr Iwona Barańska – Kaliska wystawa archeologiczna z 1900 roku jako przejaw kształtowania się regionalnej świadomości historycznej i kulturowej.

W drugim dniu konferencji wystąpili:

· prof. dr hab. Ryszard Szczygieł - Dorobek towarzystw regionalnych Lubelszczyzny w zakresie badań dziejów miast;
· dr Małgorzata Kołacz – Badania dziejów wsi regionu lubelskiego w dorobku towarzystw regionalnych
i oddziału lubelskiego PTH;

· dr Paweł Jusiak – Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w zakresie historii;
· dr hab. Ewa Andrysiak – Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie;
· prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, mgr Anna Augustyniak-Osiewicz, mgr Dobrosława Gucia – Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.

Obradom przewodniczyli kolejno prof. dr hab. Krzysztof Migoń, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł oraz prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz.

[1] Laudację wygłosiła dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Danuta Wańka

fot. Małgorzata Kołodziej