Zeszyty KTPN

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ukazują się od 1995 r. i zawierają materiały i opracowania skupiające się na problematyce nauki w jej regionalnym wymiarze. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym nieregularnie. Dotychczas ukazało się 14 tomów, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, edytorstwu. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Z materiałów i opracowań, do którego dołączane są Recenzje, Sprawozdania, Z żałobnej karty, Z życia Towarzystwa.

Każdy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim. Redakcja „Zeszytów” (ISSN 1426 – 6547) deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.
Od 2012 r. „Zeszyty” są indeksowane w bazie Index Copernicus. W 2014 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value)
w wysokości 4.38 pkt. Punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.  Z metodologią oceny można zapoznać się pod linkiem:http://journals.indexcopernicus.com/Zeszyty+Kaliskiego+Towarzystwa+Przyjaciol+Nauk,p2529,6.html

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za publikację w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” przyznawane są 2 punkty.

Czasopismo dostępne jest w bibliotekach (Access in libraries):
- USA, UK, OCLC WorldCat

- Canada - Poland, a także w zasobach ViFaOst(Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa) i LitDok

Redakcja i rada redakcyjna
Dla autorów
Spisy treści
Zasady recenzowania
Lista recenzentów

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

Redakcja i rada redakcyjna

Rada redakcyjna:

Prof. dr hab. Artur Kijas – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przewodniczący),
prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak – Uniwersytet Łódzki (zastępczyni przewodniczącego),
prof. dr. Constantin Geambaşu – Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia),
prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski – GWSHM Milenium,
doc. dr Vasyl Kmet` – Biblioteka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina),
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. dr Olimpia Mitric – Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia),
mgr Tetiana Mykytyn – Ukraińska Akademia Drukarstwa Lwów (Ukraina),
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Twardowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak – Uniwersytet Wrocławski,
dr Danuta Wańka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr inż. Mieczysław Arkadiusz Woźniak

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Artur Kijas

Redaktor językowy:   dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak
Redaktorzy tematyczni:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
dr Iwona Barańska
dr Piotr Gołdynprof. dr hab. Dzierżymir Jankowski
mgr Tadeusz Krokos
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
dr Stanisław Rusak
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Twardowski
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak
dr Danuta Wańka
dr inż. Mieczysław Arkadiusz Woźniak

Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Kolportaż:

Zeszyty są do nabycia w  Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
ul. Południowa 62, 62-860 Kalisz
tel. (62) 757-13-21, e-mail: ktpn.kalisz@wp.pl  
Towarzystwo prowadzi również sprzedaż komisową i wysyłkową

   

Dla autorów

Instrukcja wydawnicza

1. Artykuł przeznaczony do publikacji powinien być kompletny i zawierać poza tekstem głównym następujące dodatki:
a) przypisy dolne numerowane od 1
b) zawarte w pracy ilustracje, mapy, tabele, rysunki, schematy, powinny być kolejno numerowane.

2. Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, lub wyróżnione kursywą (stosować konsekwentnie albo jedno albo drugie rozwiązanie) a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie.

3. Przypisy dolne numerowane dla całego artykułu. Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy.

4. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok jego wydania, kolejny numer i strony.

5. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 DPI

Przyjmujemy artykuły w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Prosimy również o krótka informację autora o sobie: wykształcenie, stopnie naukowe, kierunki zainteresowań, miejsce zatrudnienia i adres do korespondencji.

Do tekstu prosimy dołączyć zwięzłe streszczenie w języku polskim.
Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.

Przesłany do redakcji „Zeszytów” tekst musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia udziału rzeczywistych autorów) oraz guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca Autora. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zażądać oświadczenia o wkładzie Autora/Autorów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting. Autorzy mogą być także poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 
Instrukcja tworzenia przypisów
 

przypis prosty
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.

przypis pracy pod redakcją
Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

przypis z artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.

przypisy z czasopisma
J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.

łacińska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję
Ibidem, s. 22.

łacińska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
M. Rybakowski, op. cit, s. 270.

łacińska nomenklatura powoływania się na dwa dzieła tego samego autora już wcześniej cytowane
M. Rybakowski, op. cit, s. 270.

cytowanie ze stron internetowych
M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

 
Spisy treści
Zeszyty KTPN - format pdf Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr_14
Wymagany Acrobat Reader
Numery dostępne online Nr_13 , Nr_14

Zasady recenzowania

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Radę Redakcyjną.
W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [zob. zalecenia]. Od nr 13 z 2013 r. redakcja wprowadza osobę drugiego niezależnego recenzenta zewnętrznego.

 

Lista recenzentów

Recenzenci zewnętrzni (od 2012)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski – Lublin)
prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci z lat 2010-2011
prof. dr hab. Artur Kijas, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, (Uniwersytet Łódzki)
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak, (Uniwersytet Wrocławski)